Yurt Dışı Hisse Satışı Ve Yurt Dışı İştirak Kazancı uygulamasındaki vergi istisnası (7143) süreleri

Mehmet Bingöl 07 Eylül 2018, 16:38

 

Kamuoyunda Varlık Barışı olarak adlandırılan 7143 sayılı Kanun’un 10. maddesinin 13/(h) bendinde yer alan süreler, bitim tarihinden itibaren 6 ay uzatıldı (31 Ağustos 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 48 Karar Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi).

Buna göre; tam mükellef gerçek kişi veya kurumların 30.04.2019 tarihine kadar elde ettikleri aşağıdaki kazançlar, 30.06.2019 tarihine kadar Türkiye’ye getirilmeleri durumunda maddede belirtilen istisna hükmünden faydalanabilecektir.

Yurt Dışı Hisse Satışı Ve Yurt Dışı İştirak Kazancı

Tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların 2018 yılında ve 01.01.2019-30.04.2019 döneminde;

a) Yurt dışındaki kurumlardaki iştirak hisselerinin satışından doğan kazançları,

b) Yurt dışındaki kurumlardan elde ettikleri iştirak kazançları (=kar payları),

30.06.2019 tarihine kadar Türkiye’ye transfer edilmesi kaydıyla gelir veya kurumlar vergisinden müstesnadır.

48 Karar Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile belirlenen yeni sürelere göre; yurt dışındaki şirketlerin hisselerinin 30.04.2019 tarihine kadar satılması halinde bu kazanç Türkiye’de gelir ve kurumlar vergisine tabi olmayacaktır. Bunun için elde edilen kazancın 30.06.2019 tarihine kadar Türkiye’ye transfer edilmesi gerekir.

Yine yurt dışı şirketlerin 30.04.2019 tarihine kadar dağıttıkları temettüler Türkiye’de gelir ve kurumlar vergisine tabi olmayacaktır. Bunun için elde edilen kazancın 30.06.2019 tarihine kadar Türkiye’ye transferi edilmesi gerekir. Örneğin yurt dışındaki şirket 2019 Mart ayında kar dağıtımı kararı aldı ve karını 30.06.2019 tarihine Türkiye’ye transfer etti ise bu kar payı 2019 yılı vergi beyannamesinde istisna konusu olacaktır.

Burada Kanun ile; yurt dışındaki şirketlerin kar dağıtması veya olağanüstü ihtiyatlardan dağıtım yapması teşvik edilmektedir. Yine yurt dışı şirket hisselerinin elden çıkarılmasında vergi istisnası getirilerek yurt dışı iştiraklerin yeniden yapılandırılmasına olanak verilmektedir.

Yurt dışı işyerlerindeki ticari kazançlar

Yurt dışında bulunan işyeri ve daimi temsilcilikler aracılığıyla 30.04.2019 tarihine kadar elde edilen ticari kazançlar 30.06.2019 tarihine kadar Türkiye’ye transfer edilmesi kaydıyla gelir veya kurumlar vergisinden müstesnadır.

Bu çerçevede tam mükellef kurumların yurt dışı şube kazançları da bu istisna kapsamına girmektedir.

Şirket Tasfiyesi

Yurt dışındaki şirketlerin 30.04.2019 tarihine kadar gerçekleşen tasfiyesinden doğan kazançlar 30.06.2019 tarihine kadar Türkiye’ye transfer edilmiş olması kaydıyla yıllık gelir veya yıllık kurumlar vergisinden müstesna olacaktır.

Yurt dışı şirketlerdeki birikmiş karların dağıtılması ve/veya tasfiye işlemleri sonucu ortaya çıkan kazançların Türkiye’ye getirilmesi ile gerçek kişiler yönünden gelir vergisi (temettü geliri=menkul sermaye iradı), kurumlar açısından da (şirket karı) kurumlar vergisi söz konusu olmayacaktır.

Başka deyişle gerçek kişilerce elde edilen temettü geliri (menkul sermaye iradı) gelir vergisinden istisna olacaktır. Yine kurumlar vergisi mükellefleri açısında da, getirilen ve şirket karına dahil olan bu kazançlar kurumlar vergisine tabi olmayacaktır.

Yukarıdaki konuların uygulamasına ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığı açıklamasının takip edilmesi gerekir. Örneğin; 2018 yılı kazançları ve 01.01.2019-30.04.2019 dönemi kazançları için transfer tarihi, transferin nasıl yapılacağı (muhabir bankadaki hesaba geçmesi), istisnanın vergi beyannamelerinde uygulanış biçimi v.b. gibi konular Vergi İdaresi Genel Tebliği ile açıklık kazanacaktır.

Yorumlar

Diğer Yazıları