Vergisiz Varlık Barışı için son 30 gün!

Mehmet Bingöl 01 Temmuz 2018, 10:07

 

Yurt dışı varlıkların Türkiye’ye getirilmesinde vergi avantajı sağlayan 7143 Sayılı Kanun’dan vergi ödemeksizin faydalanabilmek için son gün 31 Temmuz 2018.

31 Temmuz 2018’a kadar bildirimi yapılan ve yurt dışından Türkiye’ye getirilen varlıklar için herhangi bir vergi alınmayacaktır. Ancak bu tarihten sonra (30 Ekim 2018 tarihine kadar) beyan yapılır ise %2 oranında verginin 31.12.2018 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir. Başka deyişle, Kanun’dan, %2 vergi vermek suretiyle 30 Ekim 2018 tarihine kadar yapılacak başvuru ile yararlanmak da mümkündür.

Düzenleme kapsamında bildirime konu edilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacaktır. Madde metnindeki bu ifadeden; mevzuatımızda yer alan bütün vergilerin kapsam içinde olduğu anlaşılmaktadır.

Ancak bunun için;

-Hesaplanan verginin süresinde ödenmesi (31 Temmuz’a kadar vergi yok) ve

-Bildirilen varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde TR’ye getirilmesi veya TR’deki banka ve aracı kurumlara transfer edilmesi

Şarttır.

Kanundan faydalanan kişilerin beyan ettiği varlıklar nedeniyle hiçbir suretle geçmişe dönük bir vergi incelemesi yapılmayacağı gibi, başka suretlerle de hiçbir vergi türü yönünden tarhiyat, herhangi bir araştırma, inceleme yapılmayacaktır. Sonuç olarak;  Türkiye’ye getirilen varlık sebebiyle geçmişte elde edilmiş kazanç ve iratlar ile söz konusu varlıkların iktisabında kullanılan kaynaklar nedeniyle geçmişe dönük bir vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacaktır.

Dolayısıyla, Kanun maddesinden yararlanıldığı takdirde, vergi riskleri ortadan kalkmaktadır.

Örneğin; Gelir açısından vergi riski nedir?

-Eğer Türkiye’de kazanılmış, vergisi ödenmiş ve mevzuata uygun olarak yurt dışına çıkmış para söz konusu ise vergi riski, bu anapara üzerinden elde edilen gelir kısmının Gelir Vergisi(%35) ve ceza riskidir.

-Eğer yurt dışında çeşitli şekillerde kazanılmış ve daha önce Türkiye’de hiç beyan edilmemiş paralar söz konusu ise vergi riski, anapara+getiri toplamı üzerinden hesaplanacak Gelir Vergisi(%35) ve ceza riskidir.

Böylece 2017-2016-2015-2014-2013 yılları için vergi tarhiyatı ve ceza uygulaması söz konusu olmayacaktır.

YURTDIŞINDAKİ PARALARIN TÜRKİYE’YE TRANSFERİ

Gerçek ve tüzel kişiler yurt dışında sahip oldukları para, altın ve dövizi 31/07/2018 tarihine kadar Türkiye’ye getirmek şartıyla Kanun hükümlerinden yararlanabileceklerdir.

Bunun için kişi tarafından yurt dışındaki ilgili finansal kuruma müracaat edilerek Türkiye’deki bankaya transfer talimatı verilmesi ve bunu takiben Türkiye’deki bankalara “bildirim formu” doldurularak verilmesi gerekmektedir.

Nakit varlıkların Türkiye’ye getirildiğinin tevsikinde Banka dekontu veya aracı kurum işlem sonuç formları kullanılabilecektir.

YURTDIŞINDAKİ MENKUL KIYMET VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ TÜRKİYE’YE TRANSFERİ

Gerçek ve tüzel kişiler menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası (bono, hisse senedi, yatırım fonu, kira sertifikası gibi) araçlarını banka veya aracı kurumlara virman yoluyla gönderebilecekler ve “bildirim formu” ile BANKALARA VEYA ARACI KURUMLARA bildireceklerdir.

Menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının bildirilmesinde, yurt dışındaki ilgili kurum veya kuruluştan alınacak dekont, ekstre, makbuz gibi tevsik edici belgeler kullanılabilecektir. İbraz edilen belgelerin varlığın bulunduğu ülkedeki Türk elçilik ve konsoloslukları tarafından onaylanmış olması da şart değildir.

Yurt dışından virmanı ya da fiziki transferi mümkün olmayan özel menkul kıymetler için (özel yatırım fonları, şirket hisseleri ve benzeri varlıklar gibi) BANKA VEYA ARACI KURUMLARA “bildirim formu” ile başvurulması yeterli olmalıdır. Tabii bu kıymetlerin nakde çevrildikten sonra Türkiye’ye transferi de mümkündür.

Kanundan vergisiz yararlanmak için 31.07.2018 tarihine kadar Banka ve Aracı Kurumlara başvuru yapılabilecektir. Yurt dışı varlıkların da bu tarihe kadar Türkiye'ye transfer edilmesi şarttır.

Görüldüğü üzere başvurular sadece Banka ve Aracı Kurumlara yapılmaktadır. Maliye Bakanlığı veya Vergi Dairelerine herhangi bir başvuru veya bilgi verilmesi söz konusu değildir.

Yurt dışı varlık barışına ilişkin yukarıda açıklanan düzenlemeler, Türkiye’nin de dâhil olduğu “Ülkeler Arası Bilgi Paylaşımı (Ortak Raporlama/CRS)” uygulamasına geçildiği bir dönemde uygulanmaktadır.

Vergi mükellefleri ile ilgili olarak ülkeler arasındaki bu bilgi değişimi 30 Haziran 2018 tarihinden itibaren başlamaktadır. Buna göre ülkelerin yetkili makamları, bundan böye otomatik bilgi değişimi ile bahse konu finansal bilgilere sahip olacaklardır.

Bilindiği gibi mevzuatımıza göre; yurt dışında elde edilen gelirlerin (Örn: mevduat faizi, bono faizi, temettü geliri, Eurobond geliri, menkul kıymet alış-satış kazançları gibi) Türkiye’de “yıllık beyan” esasında beyan edilmesi ve ilgili yıllardaki tarife üzerinden %35’e kadar Gelir Vergisi ödenmesi gerekmektedir. Zaman zaman yurt dışı vergi otoriteleri Türk vatandaşlarının ve şirketlerinin yurt dışındaki bu gelirleriyle ilgili olarak TC Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’na bilgi vermekte ve bu da cezalı vergi ödeme riski yaratmaktaydı. Şimdi ise ülkeler arası otomatik bilgi değişimi 30 Haziran 2018 tarihinden itibaren başlamaktadır.

Yukarıda izah edildiği üzere 31/07/2018 tarihine kadar varlık barışı ile yurtdışından Türkiye’ye getirilen ve bankalara beyan edilen varlıklar nedeniyle, Kanun’dan yararlananlar hakkında, hiç bir şekilde vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak, vergi cezası ve idari para cezası kesilmeyecektir. Dolayısıyla bu düzenlemeyi bir fırsat ve imkân olarak görmek gerekir.

Yorumlar

  • ny02 Temmuz 2018 15:03yurt dışındaki paraların Tükiye'ye transferi ile geçmiş 5 yılın vergi ceza risklerini ortadan kaldırmak çok iyi bir imkan.

    (%0,00) (%100,00)
  • mahoni01 Temmuz 2018 16:21adam kafayi mi yemis parasini buraya getiricek :)) hangi ustun zeka yapar ki

    (%33,33) (%66,67)

Diğer Yazıları