Finansal kiralama işlemlerinde KDV uygulamaları

Mehmet Bingöl 28 Aralık 2017, 15:21

 

Finansal Kiralama Şirketlerinde Alacağa Mahsuben Alınan Gayrimenkullerin Satışında Ve “Sat-Geri Kirala” İşlemlerinde KDV Uygulaması

Finansal kiralama şirketlerinde alacağa mahsuben iktisap edilen gayrimenkullerin satışında ve “sat-geri kirala” işlemlerinde Katma Değer Vergisi uygulaması aşağıda iki ayrı bölümde ele alınmıştır.

I. ALACAĞA MAHSUBEN ALINAN GAYRİMENKULLERİN SATIŞI HALİNDE KDV UYGULAMASI:

Finansal kiralama şirketlerince alacağa mahsuben iktisap edilen gayrimenkullerde KDV durumu aşağıdaki gibidir:

1. Finansal kiralama şirketlerine borçlu olanların ve kefillerinin borçlarına karşılık taşınmazları ve iştirak hisselerini (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dahil) finansal kiralama şirketlerine devir ve teslimleri ile

2. Bu taşınmaz ve iştirak hisselerinin daha sonra finansal kiralama şirketlerince elden çıkarılması

KDV’ne tabi değildir.

Satış tarihine kadar indirilememiş KDV var ise bu tutar beyan edilerek tahahhuk ettirilir, bu KDV tutarı Kurumlar Vergisi matrahının tespitinde gider kaydedilir.

7061 sayılı Kanun ile getirilen ve 01.01.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe giren bu düzenleme finansal kiralama sektörünü rahatlatmıştır. Zira finansal kiralama sektöründe sıkça gayrimenkul satışı yapıldığından ve daha önce uygulanan madde metni söz konusu malların ticaretini yapanları kapsamadığından sorunlar çıkmaktaydı. Böylece sektör rahatlamış ve uygulama kolaylığına kavuşmuştur. Çünkü finansal kiralama şirketleri madde metnine yapılan ekleme sonucunda özel olarak düzenlenmektedir.

Madde metni aşağıdaki gibidir:

(3065 s. Kanun, Madde 17-4/r):

“r) Kurumların aktifinde(28)en az iki tam yıl süreyle bulunan iştirak hisseleri ile taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimler ile (7061 sayılı kanunun 42 nci maddesiyle değişen ibare; Yürürlük: 01.01.2018)bankalara, finansal kiralama ve finansman şirketlerine (37) borçlu olanların ve kefillerinin borçlarına karşılık taşınmaz ve iştirak hisselerinin (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dahil) bankalara, finansal kiralama ve finansman şirketlerine devir ve teslimleri (7061 sayılı kanunun 42 nci maddesiyle eklenen ibare; Yürürlük: 01.01.2018) ile bu taşınmaz ve iştirak hisselerinin finansal kiralama ve finansman şirketlerince devir ve teslimi.”

“İstisna kapsamındaki kıymetlerin ticaretini yapan kurumların, bu amaçla aktiflerinde bulundurdukları taşınmaz ve iştirak hisselerinin teslimleri istisna kapsamı dışındadır.

“İstisna kapsamında teslim edilen kıymetlerin iktisabında yüklenilen ve teslimin yapıldığı döneme kadar indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisi, teslimin yapıldığı hesap dönemine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınır.

“Bu fıkranın (u) bendi kapsamında varlık kiralama şirketlerine ve (y) bendi kapsamında finansal kiralama şirketleri, katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarına devredilen taşınmaz ve iştirak hisselerinin, kaynak kuruluş ve kiracı tarafından üçüncü kişilere satışına ilişkin en az iki tam yıl aktifte bulundurma süresinin hesabında, bu taşınmaz ve iştirak hisselerinin varlık kiralama şirketleri, finansal kiralama şirketleri, katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının aktifinde bulunduğu süreler de dikkate alınır.”

II. SAT GERİ KİRALAMA İŞLEMLERİNDE KDV UYGULAMASI:

Sat geri kiralama işlemlerinde KDV uygulaması ise aşağıdaki gibidir.

“Sat-geri kirala”sözleşmesi kapsamındaki gayrimenkuller ile taşınır malların;

1. Finansal Kiralama şirketine yapılan satış işlemi,

2. Satan kişiye yapılan kiralama işlemi,

3. Sözleşmenin sonunda kiracıya geri satışı

KDV’ne tabi değildir.

Satış tarihine kadar indirilememiş KDV kısmı ise tahahhuk ettirilir ve bu tutar gider kaydedilir.

Madde metni aşağıdaki gibidir:

(3065 s. Kanun, Madde 17-4/y):

“Finansal Kiralama Kanunu kapsamında;  finansal kiralama şirketleri tarafından bizzat kiracıdan satın alınıp geriye kiralanan her türlü taşınır ve taşınmazlara uygulanmak üzere ve kiralamaya konu kıymetin mülkiyetinin sözleşme süresi sonunda kiracıya devredilecek olması koşulu ile kiralamaya konu taşınır ve taşınmazın kiralayana satılması, satan kişilere kiralanması ve devri.

“İstisna kapsamında, finansal kiralama şirketlerine devredilen her türlü taşınır ve taşınmaz malların iktisabında yüklenilen ve devrin yapıldığı döneme kadar indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisi, devrin yapıldığı hesap dönemine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınır.”

Yorumlar

  • UB03 Ocak 2018 13:42Kurumlar V. acısından durum nedir?

    (%0) (%0)
  • ny28 Aralık 2017 16:47artık KDV sorunu çözülmüş diyebiliriz.

    (%0,00) (%100,00)

Diğer Yazıları