Avrupa için fırsat penceresi

Ayça Karaca 08 Aralık 2015, 13:43

 

Avrupa Komisyonu’nun think-tank’i European Political Strategy Centre tarafından organize edilen üst düzey seminerde  McKinsey Global Institute tarafından hazırlanan “Avrupa için Fırsat Penceresi” başlıklı rapor tartışıldı. Seminere Avrupa Komisyonu’ndan 5 komiser ayrıca  Komisyon’un ilgili birimlerinde üst düzey görev yapan yaklaşık 20 yönetici katıldı. Özel oturumda Mc Kinsey raporunda yer alan Avrupa için önerilen yeni büyüme faktörleri de tartışıldı.

Raporu ele alan toplantıda Avrupa’nın büyümesi için yeni yollar ve ekonomik kriz sonrası süregelen cılız büyümeye rağmen dinamik bir ekonomik toparlanmanın gerçekleşme yöntemleri tartışıldı. McKinsey raporunda Avrupa’nın yatırımları ve yeni istihdam olanaklarını canlandırmak  ayrıca kriz yönetiminden ekonomik istikrar dönemine geçiş için reform uygulanmasına ihtiyaç duyulduğu bildiriliyor.

Rapora göre, Avrupa ile  uluslar düzeyinde  ve yerel düzeylerin tümünde değişen politikaların bir arada  uygulanması ekonomiyi  canlandırabilir. –Bu politikalar vergi düzenlemelerini ve yatırım planlarını da içermelidir-  Raporda belirtilen yol haritalarını ve büyümeyi teşvik edici önlemleri  AB’nin uygulaması halinde yatırımların canlanması ve istihdamın kriz öncesi düzeye yükselmesi yoluyla  gelecek 10 yılda %2 ile %3 arasında büyümeye ulaşılabileceği öngörülüyor. Ayrıca Avrupa’nın sosyal ve ekonomik göstergeler anlamında  hala iyi bir performans sergilediği ve bu yüzden dünyanın hala kıtayı gözden çıkaramadığı ve aksine bölgede potansiyel fırsatları aramaya devam ettiği vurgulanıyor. İlginç bir şekilde yazarlar dengeli bir “makro- mikro ekonomi politikaları karışımı” ile tavsiye edilen önlemlerde  politik uzlaşmanın %80 seviyesinde  sağlanabileceğini ve bu önlemlerin  AB seviyesinde %25, ulusal seviyede %75 düzeyinde uygulanabileceğini ileri sürüyor.

Avrupa ekonomisinde büyümenin arz yönüne bakıldığında ise Mc Kinsey AB’nin kriz öncesi ekonomisindeki “büyüme faktörlerini” 20 Avrupa ülkesindeki 30 endüstride  20 yıllık verimliliği ve  rekabet edebilirliği inceleyerek değerlendiriyor.

Bu yolla şimdi ve gelecekte ekonomik büyümeyi tetiklemek ve verimliliği yeniden tesis etmek için  bugün ile en ilişkili büyüme faktörlerinin ne olduğunu tespit ettiler.  Rapor Avrupa’nın ve AB’nin gelecekteki entegre başarısı için önemli olan 11 büyüme faktörünü tanımlıyor. Bu büyüme faktörleri sırasıyla ”büyüme yanlısı göç, kamu sektörü verimliliği, hizmetler sektöründe rekabetçi ve entegre piyasalar, dijital ekonomi, ticarette daha fazla serbestlik, kırsal kesimde büyümeyi destekleme, enerji yükünün azaltılması, verimli altyapı yatırımları, istihdam için etkin eğitim, inovasyon için eko- sistemi geliştirme, gelişmiş istihdam piyasası esnekliği ve kadın iş gücünün istihdamda daha fazla yer alması” şeklinde sıralanıyor.  

Bu büyüme faktörlerini uygulamaya koymak için yürürlüğe konulacak reformların politik dirence neden olabileceği ya da AB seviyesinde uygulanmalarını  zorlaştırabilecek kompleks karar alma süreçlerinden  geçebileceği öngörülüyor.  Ayrıca, yapılan anket sonuçlarıyla raporda AB kuruluşlarının bu büyüme faktörlerini uygulamayı nasıl başarabileceği ve sonuç olarak istihdamı ve yatırımları nasıl canlandırabileceği  de araştırılıyor.  Yazarlara göre AB üye devletlerde ulusal düzeyde kendi ihtiyaçlarına göre tasarlanmış ve daha  ilgili olan  büyüme faktörlerini  uygulamalarına imkan verecek bir yapı uygulanmasına ihtiyaç duyuyor.

Sonuç olarak Mc Kinsey raporu Avrupalı liderleri kriz yönetimi politikasından kriz sonrası yeniden büyüme odaklı bir politikaya yönelmeleri konusunda uyarıyor ve üye devletlere sürdürülebilir büyümeyi hızlandırmak üzere tanımlanmış 11 büyüme faktörünü sunarak fırsat penceresini yakalamaları önerisinde bulunuyor. 

Yorumlar

Diğer Yazıları