BDDK'dan finansal kiralama ve faktoring için yönetmelik değişikliği

LEASİNG-FAKTORİNG - 27 Kasım 2019, 09:08

BDDK'nın Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelikte değişiklik kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

 

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun(BDDK) konu ile ilgili Yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 24/12/2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmeliğe başlığıyla birlikte aşağıdaki 4/A maddesi eklendi:

"Kayıttan düşme

MADDE 4/A  (1) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesi uyarınca 'Zarar Niteliğindeki Alacaklar' hesabında izlenen ve borçlunun temerrüdü nedeniyle ömür boyu beklenen kredi zararı karşılığı veya özel karşılık
ayrılan alacakların geri kazanılmasına ilişkin makul beklentiler bulunmayan kısmı, bu alacakların 'Zarar Niteliğindeki Alacaklar' hesabına aktarılmalarını takip eden ilk raporlama döneminden (ara
dönem veya yıl sonu raporlama dönemi) itibaren TFRS 9 kapsamında kayıtlardan düşülebilir.

(2) Tahsil imkânı kalmayan alacakların bu maddenin birinci fıkrası kapsamında kayıtlardan düşülmesi bir muhasebe uygulamasıdır ve alacak hakkından vazgeçilmesi sonucunu doğurmaz.

(3) Alacakların geri kazanılmasına ilişkin makul beklentilerin bulunmadığına ilişkin olarak şirketçe belirlenen göstergeler ve kayıttan düşülmüş olmakla birlikte takibi yapılan alacaklara ilişkin politikalar da dâhil olmak üzere kayıttan düşme politikası, TFRS 9 kapsamında dönem içerisinde kayıttan düşülen tutarlar ve bunun takibe dönüşüm oranına olan etkisi finansal tabloların dipnotlarında
açıklanır."

Yönetmelik 19/7/2019 tarihinden geçerli olmak üzere bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

Yorumlar