Yurt Dışı Varlık Barışı için son 15 gün!

Mehmet Bingöl 14 Haziran 2017, 12:23

 

Yurt Dışı Varlık Barışı'ndan faydalanabilmek için 15 Gün kaldı. Başvuru için son gün 30 Haziran 2017.

Kamuoyunda “Yurt Dışı Varlık Barışı” olarak bilinen düzenlemeleri içeren 6736 Sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun” bilindiği üzere 19 Ağustos 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş idi. Daha sonra Kanun’un Bakanlar Kurulu’na tanıdığı yetki çerçevesinde başvuru süresi 6 ay uzatılarak 30 Haziran 2017 olarak belirlenmiştir[1].

Kanundan faydalanan kişilerin beyan ettiği varlıklar nedeniyle hiçbir suretle geçmişe dönük bir vergi incelemesi yapılmayacağı gibi, başka suretlerle de hiçbir vergi türü yönünden tarhiyat, herhangi bir araştırma, inceleme, soruşturma veya kovuşturma yapılmayacaktır. Bu kapsamda, Türkiye’ye getirilen varlık sebebiyle geçmişte elde edilmiş olabilecek kazanç ve iratlar ile söz konusu varlıkların iktisabında kullanılan kaynaklar nedeniyle geçmişe dönük bir vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacak ve bu kişilerden Türkiye’ye getirilen varlıklara ilişkin hiçbir şekilde bilgi talebinde de bulunulamayacaktır[2].

Başvuru ile ilgili olarak Tebliğlerdeki açıklamalar aşağıda belirtilmektedir.

YURTDIŞINDAKI PARALARIN TÜRKİYE’YE TRANSFERİ

1. Gerçek ve tüzel kişiler yurt dışında sahip oldukları para, altın ve dövizi 30/06/2017 tarihine kadar Türkiye’ye getirmek şartıyla Kanun hükümlerinden yararlanabileceklerdir.

2. Bunun için kişi tarafından yurt dışındaki ilgili finansal kuruma müracaat edilerek Türkiye’de bankaya transfer talimatı verilmesi ve bunu takiben Türkiye’deki bankalara “bildirim formu” doldurularak verilmesi gerekmektedir.

3. Nakit varlıkların Türkiye’ye getirildiğinin tevsikinde Banka dekontu veya aracı kurum işlem sonuç formları kullanılabilecektir.

YURTDIŞINDAKİ MENKUL KIYMET VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ TÜRKİYE’YE TRANSFERİ

1. Gerçek ve tüzel kişiler menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını banka veya aracı kurumlara virman yoluyla gönderebilecekleri gibi; menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının sadece “bildirim formu” ile BANKALARA VEYA ARACI KURUMLARA bildirilmesi mümkündür.

2. Virman ya da fiziki transfer yapılmaksızın sadece bildirimde bulunmak isteyen kişilerin tüm menkul kıymet türleri için (bono-tahvil, eurobond, hisse senedi ve benzeri varlıklar) için BANKA VEYA ARACI KURUMLARA “bildirim formu” ile başvurmaları yeterli olacaktır. Böylece söz konusu kıymetlerin Türkiye’ye getirilmiş sayılacaktır.

3. Menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının bildirilmesinde, yurt dışındaki ilgili kurum veya kuruluştan alınacak dekont, ekstre, makbuz gibi tevsik edici belgeler kullanabilecektir. İbraz edilen belgelerin varlığın bulunduğu ülkedeki Türk elçilik ve konsoloslukları tarafından onaylanmış olması da şart değildir.

4. Kanundan yararlanmak için 30.06.2017 tarihine kadar Banka ve Aracı Kurumlara başvuru yapılabilecektir. Nakit varlıklar için Türkiye'ye transferin de (mevduat, para ve altın için) bu tarihe kadar yapılması şarttır.

Görüldüğü üzere başvurular sadece Banka ve Aracı Kurumlara yapılmaktadır. Maliye Bakanlığı veya Vergi Dairelerine herhangi bir başvuru veya bilgi verilmesi söz konusu değildir.

Yurt dışı varlık barışına ilişkin yukarıda açıklanan düzenlemeler, Türkiye’nin de dâhil olduğu “Ülkeler Arası Bilgi Paylaşımı (Ortak Raporlama)” uygulamasına geçildiği bir dönemde uygulanmaktadır.

Otomatik bilgi değişiminin dayanağını OECD’nin Vergi Konularında Karşılıklı Yardım Anlaşması'nın 6'ıncı maddesi oluşturuyor. Buna göre ülkelerin yetkili makamları otomatik bilgi değişiminde bulunmak üzere karşılıklı anlaşabilecekler. Vergi mükellefleri ile ilgili olarak ülkeler arasındaki bu bilgi değişimi 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren başlamaktadır.

Bahse konu OECD Vergi Konularında karşılıklı Yardım Anlaşması'nı Türkiye de 3 Kasım 2011 tarihinde imzalamıştı. Söz konusu bu anlaşma 3 Mayıs 2017 tarihinde 7018 sayılı “Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi'nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun” ile TBMM’de kabul edildi. (Kanun, 20 Mayıs 2017 tarihli ve 30071 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.) Dolayısıyla uluslararası anlaşmanın Parlamento süreci tamamlandı ve yürürlüğe girmesi için sadece Bakanlar Kurulu Kararı ile ikincil mevzuatın yayımlanması kaldı.

Bilindiği gibi mevzuatımıza göre; yurt dışında elde edilen gelirlerin (Örn: mevduat faizi, bono faizi, temettü geliri, Eurobond geliri, menkul kıymet alış-satış kazançları gibi) Türkiye’de “yıllık beyan” esasında beyan edilmesi ve ilgili yıllardaki tarife üzerinden %35’e kadar Gelir Vergisi ödenmesi gerekmektedir. Zaman zaman yurt dışı vergi otoriteleri Türk vatandaşlarının ve şirketlerinin yurt dışındaki bu gelirleriyle ilgili olarak TC Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’na bilgi vermekte ve bu da cezalı vergi ödeme riski yaratmaktadır. Ayrıca yukarıda bahsettiğimiz üzere otomatik bilgi değişimi de zaten 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren başlamaktadır.

Oysa yukarıda izah edildiği üzere 30/06/2017 tarihine kadar varlık barışı ile yurtdışından Türkiye’ye getirilen veya bankalara beyan edilen varlıklar nedeniyle, Kanun’dan yararlananlar hakkında, hiç bir şekilde vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı ile herhangi bir araştırma, inceleme, soruşturma veya kovuşturma yapılmayacak, vergi cezası ve idari para cezası kesilmeyecektir. Başka deyişle, Kanundan yararlanılması durumunda, beyan konusu yapılan yurt dışı varlıklar dolayısıyla elde edilen bu gelirlerle ilgili olarak geçmişe dönük cezalı ve gecikme faizli bir vergi ödeme riski ortadan kalkacaktır. Dolayısıyla bu düzenlemeyi bir fırsat ve imkân olarak görmek gerekir.


[1] 12.12.2016 tarih ve 2016/9608 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
[2] Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Bazı Alacaklarin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayili Kanun Genel Tebliği (Seri No: 4), MADDE 4: “Vergi incelemesi ve tarhiyatı ile araştırma, inceleme, soruşturma ve kovuşturma yapılmaması”, R.G: 2 Aralık 2016/29906

Yorumlar

  • Mb18 Haziran 2017 22:26Yeni bir beyan yaparak bu tarihte mevcut olan portföy guncel fiyatlarlar/kur ile bildirilebilir.

    (%0,00) (%100,00)
  • ny15 Haziran 2017 16:3631.12.2016 tarihinde bildirim yapanlar yeniden başvurabilir mi?

    (%0,00) (%100,00)
  • ck14 Haziran 2017 13:57vergi mükellefleri için ve iyi bir imkan.

    (%0,00) (%100,00)

Diğer Yazıları